El Pla General actual té més de deu anys de vigència. Va se redactat d’acord amb la LRAU, llei urbanística vigent al territori valencià amb anterioritat a la LOTUP, text legal vigent actualment, i la LUV, text legal anterior.

Des d’aleshores al territori valencià s’ha elaborat i entrat en vigor instruments urbanístics, ambientals i paisatgístics que han establert condicionats als quals s’ha d’adaptar l’ordenació territorial dels municipis. Aquestes determinacions impliquen que l’actual model territorial del municipi, basat en els usos residencials i l’ocupació extensiva del territori, esdevinga insostenible i inviable ambientalment, paisatgísticament, urbanísticament, socialment i econòmicament.

A més, l’aplicació de l’actual Pla General ha revelat i generat problemes de gestió tant del sòl, urbà, com del sòl urbanitzable i no urbanitzable, circumstància que implicat la necessitat d’establir nous mecanismes que permeten resoldre aquestes circumstàncies.

Els Plans Generals són instruments de planificació urbanística i territorial previstos a la llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana (LOTUP), document que regula l’ordenació del territori valencià, la seva activitat urbanística i la utilització del sòl per al seu aprofitament racional, d’acord amb la seva funció social i amb l’avaluació ambiental i territorial estratègica de plans i programes.

L’entrada en vigor de l’esmentat text legal ha suposat una modificació conceptual i metodològica de la regulació dels plans generals municipals.

Segons aquesta llei, el Plans Generals dels municipis estan integrats per un Pla General Estructural i per un Pla d’Ordenació Detallada. Aquesta forma d’intervenir el territori sembla més lògica i territorialment més rigorosa, ja que permet tenir una visió més global i equitativa del territori municipal. Primerament, es defineix un marc territorial sostenible per a, posteriorment, gestionar-lo. S’estableix, a més, una diferència més clara entre l’ordenació estructural i la detallada mitjançant la regulació de dos instruments independents.

Els Plans Generals Estructurals estableixen l’ordenació estructural d’un o més d’un municipis complerts. Han d’ajustar-se a les determinacions i previsions establertes a l’Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana i la resta d’instruments de planificació de caire surpamuncipal.

L’aprovació dels Plans Generals Estructurals és prèvia i necessària a l’aprovació de la resta d’instruments de planejament municipal.

Els Plans d’Ordenació Detallada regulen les ordenances generals de l’edificació i ordenen el sòl urbà i, segons els casos, el sòl urbanitzable.

L’aprovació dels Plans Generals Estructurals es realitza a nivell autonòmic mentre que la dels Plans d’Ordenació Detallada es realitza a nivell municipal.

Segons estableix la LOTUP, els Plans Generals han d’estar sotmesos a una Avaluació Ambiental i Territorial Estratègica. Els objectius d’aquesta avaluació ambiental són els següents:

  • Integrar els criteris i condicionants ambientals, junt als funcionals i territorials, al llarg de tot el procés d’elaboració del pla, des de l’inici dels treballs fins a la seva aprovació.
  • Garantir l’efectiva participació del públic, institucions i organismes afectats pel pla, així com en la presa de decisions de planificació.
  • Aconseguir un elevat grau de protecció del medi ambient i promoure el desenvolupament sostenible en les seves dimensions econòmica, social i ambiental.

ESQUEMA DE LA TRAMITACIÓ DEL PLA

Esquema

CALENDARI DE LES JORNADES I TALLERS

Calendari

COMPLETA ONLINE PRIMERA ENQUESTA SOBRE LA REVISIÓ DEL Pla General de la Pobla de Vallbona

This is where the text for the front of your card should go. It's best to keep it short and sweet.

Accedix a la primera enquesta. És necessari registrar-se en el sistema medianta usuari i contrasenya

This is the content for the back of your Card.

Accedix

DESCARREGA PRIMERA ENQUESTA SOBRE LA REVISIÓ DEL Pla General de la Pobla de Vallbona

This is where the text for the front of your card should go. It's best to keep it short and sweet.

Descarrega la primera enquesta. És necessari registrar el document en l'Ajuntament

This is where the text for the back of your card should go.

Descarrega

LA POBLA SOSTENIBLE

Física y medioambiental

LA POBLA INTELIGENTE

Económico y competitivo

LA POBLA INTEGRADORA

Social

FASES DEL PROCÉS

FASE 0. INICIAL

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC I ESBORRANY DEL PLA

Veure

FASE 1. PRÈVIA

DOCUMENT D’ABAST
INFORMES SECTORIALS.
PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Veure

FASE 2. ELABORACIÓ

ESTUDI TERRITORIAL I AMBIENTAL ESTRATÈGIC
ESTUDI TERRITORIAL I AMBIENTAL

Veure

FASE 3. VERIFICACIÓ

ANÀLISI, DECLARACIÓ AMBIENTAL ESTRATÈGICA
INFORMES SECTORIALS

Veure

FASE 4. APROVACIÓ

VERSIÓ FINAL DEL PLA
 
 

Veure

FASE 5. PUBLICACIÓ I SEGUIMENT

PUBLICACIONS
SEGUIMENT INDICADORS

Veure

Suggeriments

Administración electrónica y Smart Cities

Patrimonio cultural y natural

Movilidad urbana sostenible

Mejora del entorno urbano y del medio ambiente

Eficiencia energética y energías renovables

Regeneración física, económica y social