AVÍS DE PROTECCIÓ DE DADES

  1. La navegació per la informació disponible en el Portal de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de La Pobla de Vallbona és anònima.
  2. Per a utilitzar els servicis continguts en el Portal de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de La Pobla de Vallbona l’usuari haurà de donar-se d’alta i proporcionar prèviament les dades de caràcter personal segons la informació específica que consta en cada tipus d’alta.
  3. Les dades aportats seran incorporats i tractats per l’Ajuntament de La Pobla de Vallbona.
  4. L’interessat podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, davant de l’òrgan responsable indicat tot això s’informa en el compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
  5. Com a principi general, este lloc web no compartix ni revela informació obtinguda, excepte quan haja sigut autoritzada per l’usuari, o la informació siga requerida per l’autoritat judicial, ministeri fiscal o la policia judicial, o es d’algun dels supòsits regulats en l’article 11 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.